Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale AT-MED e.U., având ATU66169567, cu sediul în Austria, Viena, Martinstrasse 61/14, 1180, email contact@austriamed.eu, în calitate de operator de date cu caracter personal, denumit în continuare „Operatorul” sau „austriamed.eu”. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.austriamed.eu („Site-ul”). Persoana de contact: Stochita Jennifer Sandra, email: contact@austriamed.eu, tel: +40784647055.Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate datele dvs. cu caracter personal.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă solicitați prestarea de servicii de intermediere medicală prin intermediul Site-ului, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, sexul, data nașterii, CNP, număr și serie carte de identitate, copie carte de identitate, pașaport, precum și datele privind starea de sănătate furnizate de dvs. în cadrul solicitării de servicii de specialitate din partea Operatorului, în contextul activității principale desfășurate prin intermediul Site-ului.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, austriamed.eu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest mod.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, austriamed.eu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi austriamed.eu, respectiv pentru preluarea mesajelor dvs., comunicarea rezultatelor solicitate, comunicarea datelor relevante primite de la dvs. către furnizorii de servicii medicale, informarea dvs. cu privire la interpretarea analizelor etc.Temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și austriamed.eu. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și austriamed.eu.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă austriamed.eu în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, medicală etc.Temeiul prelucrării: Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară pentru respectarea unor obligații legale de către Operator. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea austriamed.eu de a respecta obligațiile legale care îi revin și, astfel, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru soluționarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.Temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al austriamed.eu de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin oferirea de răspunsuri la comentarii, întrebări sau reclamații ale vizitatorilor.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Perioada pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, austriamed.eu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care a fost încheiat un contract cu austriamed.eu sau ați solicitat să facem demersuri în vederea încheierii unui astfel de contract, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina austriamed.eu (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile, pentru care termenul de stocare a acestora prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrare, austriamed.eu va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină austriamed.eu în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, mai ales având în vedere serviciile de intermediere medicală, care presupun transmiterea către terțe persoane a datelor cu caracter personal ale clienților (clinicile medicale), ori către autoritățile publice în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către austriamed.eu pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către austriamed.eu, conform celor descrise în acest document;
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea austriamed.eu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către austriamed.eu a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, austriamed.eu să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către austriamed.eu către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării, în măsura în care, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate, solicitați ca datele cu caracter personal prelucrate în temeiul interesului legitim al austriamed.eu sau în temeiul interesului public să nu mai facă obiectul prelucrării, cu excepția cazurilor în care austriamed.eu poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care sunteți nemulțumit de politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați folosind următoarele date de contact: [contact@austriamed.eu].

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://austriamed.eu/politica-privind-fisierele-cookies/